بارکد،بارکدخوان

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸      
بارکد خوان

نرم افزار مدیریت چك های برگشتی

شركت رای دانا سیستم تهران جهت افزایش دقت و سهولت بیشتر و توانایی در ارائه گزارشات مدیریتی و مالی مناسب در خصوص چك های دریافتی از مشتریان نرم افزار مدیریت چك های برگشتی را ارائه نموده است.
در نرم افزار مدیریت چك های برگشتی  تمامی چك های دریافتی به تفكیك نام مشتری ، تاریخ سررسید ، ، محل ایجاد طلب از مشتری (مربوط به كدام فاكتور فروش)  و توضیحات كافی در صورتیكه چك فوق در قبال چك برگشتی قبلی مجددا دریافت گردیده است و .....ثبت می گردند.  
در نرم افزار مدیریت چك های برگشتی می توان هر لحظه از تعداد و مبلغ دقیق حساب های دریافتنی به تفكیك بانك ها ، شعب،مشتری ها،تاریخ
سررسید چك ها در هر بازه زمانی، تعداد دفعات چك برگشتی، خوش حسابی مشتری در وصول چك و ....مطلع گردید.